سؤالات متداول

سؤالات مهم

 • اعتبار سازنده
 • پروکسی اداری مجموعه  مهندسی و کارهای اجرایی سازنده
 • دانش مهندسی سازنده در ارتباط با ساخت و ساز
 • سابقه ی سازنده
 • تفکرات، سیاست ها و اهداف سازنده نسبت به ساخت و ساز
 • گارانتی کردن
 • اهمیت دادن سازنده به انتقادات، نظرات و پیشنهادات مشتریان
 • نوع سازه چیست؟
 • طراح سازه چه شرکتی است؟
 • طراح معمار کیست؟
 • آیا سازنده تخصص و علم شغل مربوطه را دارد؟
 • آیا مراحل ساخت زیر نظر مهندسین مشاور مقیم اجرا شده است؟
 • آیا سازنده مطالعات محیطی ساخت بنا قبل از خرید ملک را لحاظ کرده است؟
 • تأسیسات مکانیکی و برقی به چه روش و در چه سطحی اجرا شده است؟ 

آنقدر پولدار نیستم که جنس ارزون قیمت بخرم